Incompany en Maatwerk

Ontwerp en uitvoering van unieke leerinterventies die aansluiten op de specifieke behoeften van organisaties

De context waarin organisaties zich bevinden

Organisaties worden uitgedaagd op veel verschillende vlakken:  het speelveld waarin zij zich begeven is vele malen groter is dan vroeger, het aantal belanghebbenden groeit exponentieel, technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en traditionele organisaties maken plaats voor nieuwe organisatievormen waarin flexibiliteit, diversiteit en autonomie centraal staan.

In alle hectiek en veranderingen is het voor organisaties van belang koers te houden op de werkelijke bedoeling. Zonder daarbij de ogen te sluiten voor ontwikkelingen die dusdanig disruptief zijn dat het bestaansrecht van de organisatie in het geding komt. Dit vraagt wat van iedereen in de organisatie en doet een stevig beroep op managers en leiders van teams en organisaties. Zij worden uitgedaagd om planmatig én flexibel te zijn, te kunnen richten én begrenzen, van veraf en juist van dichtbij te kunnen kijken en de verschillende disciplines te kunnen combineren. Daarbij wordt ook nog van hen gevraagd emotie en ratio te combineren, zichzelf te ontwikkelen en een bijdrage aan het grotere geheel van de eigen organisatie én aan de wereld daarbuiten te leveren.

Mens en organisatie

De kern van onze maatwerktrajecten is het ontwikkelen van mensen binnen een organisatie. Hierdoor kunnen organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd en wordt bijgedragen aan het toekomstbestendig maken van de organisatie. Dat doen we door unieke leerinterventies te ontwerpen en uit te voeren, die aansluiten op de specifieke ontwikkelbehoeften van de organisatie. Daarmee worden de mensen en de organisatie verder gebracht.

Ontwerptraject

Een maatwerk programma is een co-creatie tussen de opdrachtgever en TSM, waarin wij de kennis en ervaring van de organisatie combineren met onze eigen kennis, ervaring en vaardigheden in leiderschaps – en organisatieontwikkeling.

TSM creëert een leeromgeving waar strategie, business know-how, leiderschap en innovatie samenkomen ten dienste van een duurzame ontwikkeling van jouw mensen en jouw organisatie in de wereld van nu.

Contact

Ook geïnteresseerd in een ontwikkeltraject dat jouw organisatie verder kan brengen? Neem dan contact op onze programmamakers Astrid Beijer en Janneke Deterink.

Organisatievraagstuk is leidend

Het vraagstuk van de organisatie is leidend in het ontwerp en uitvoer van het ontwikkelprogramma. Vanuit de co-creatie gedachte leggen we het accent daar waar de organisatie om vraagt: leiderschapsontwikkeling, cultuurverandering, (specifieke) kennisontwikkeling, ontwikkelen van projectmanagement, het generen van nieuwe business, commercieel bewustzijn, werken aan zichtbaarheid, organisatievernieuwing, innovatie, of een combinatie hiervan.

Topontwerpers, docenten en programma managers

De docenten en coaches waarmee we werken zijn academisch onderlegd, hands-on, praktisch, interactief en betrokken. Ze weten hoe ze hun kennis kunnen toepassen op jullie realiteit, weten van nuttige praktijkvoorbeelden en bieden inspirerende inzichten die toepasbaar zijn binnen jullie werkgebied. Zij leren zelf ook graag, zijn nieuwsgierig en gaan voor wederzijdse inspiratie.

Waarom TSM Incompany?

 • Ontwerp in co-creatie gebaseerd op jullie organisatievraagstuk
 • Ontwikkeling van mensen én organisatie
 • Integrale benadering van business know-how en leiderschap
 • Met name ervaring in de technologische sector
 • Ervaring met internationaal opererende bedrijven (multinationals)
 • Ervaring met multiculturele leergroepen (Engelstalig)
 • Programma’s voor trainees, potentials, professionals en experts, management en directie

Voor wie?

Diversiteit in doelgroep en multicultureel

Wij ontwerpen ontwikkelprogramma’s  op HBO+ niveau. We hebben uitgebreide ervaring met verschillende doelgroepen: potentials, experts, professionals, (senior) managers en directies. En veel ervaring met multiculturele leergroepen (Engelstalig).

In de afgelopen jaren hebben we verschillende ontwikkelprogramma’s ontworpen en uitgevoerd voor organisaties met name in de technische sector. Wij hebben ons gespecialiseerd in de sectoren:

 • Bouw
 • Tech
 • Ingenieursbureaus
 • Industrie

Onze opdrachtgevers opereren in zowel binnen- als buitenland (wereldwijd).

Bij het ontwikkelen van een maatwerkprogramma doorlopen we, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de volgende stappen:

Stap 1: beginnen met het einde voor ogen: het formuleren van de evaluatie-criteria

Wanneer is het ontwikkelprogramma een succes? Dat is de eerste vraag waarmee we starten. In aanvulling op de al geformuleerde doelstellingen bespreken we met de opdrachtgever:

Welke bijdrage moet dit programma leveren aan de organisatie? Welk competenties en gedrag moeten deelnemers in de praktijk laten zien na afronding van het programma? En hoe moeten zij het programma zelf ervaren? En hoe merk je of dat is gelukt?  De antwoorden op die vragen zijn leidend in de verdere stappen van het ontwerp en de uitvoering.

Stap 2: definiëren van benodigde (bedrijfskundige) kennis en ‘het beste leiderschap’

Hierin werken we de eerste stap verder uit. We starten met het achterhalen van wat de leerbehoeften zijn. Wat zijn de belangrijkste strategische doelstellingen? Welke leiderschapskwaliteiten horen daarbij? Welke specifieke kennis is vereist? Welke vaardigheden zijn nodig om het meest effectief te zijn? Welke houding is nodig om doelen te realiseren en/of welke ervaring helpt daarbij?

Stap 3: ontwikkeling van het ontwerp

In deze stap ontwikkelen we een algemeen ontwerp dat consistent is aan de bevindingen uit de eerste stap. Een dergelijk algemeen ontwerp omvat: programmastructuur, inhoudelijke onderwerpen en leerdoelen, manieren van werken (blended learning), betrokkenheid van de eigen organisatie: denk aan het gebruik van eigen expertise (sprekers), investeringen, enz.

Stap 4: Van ontwerp naar gebouw

Nadat het algemene ontwerp is goedgekeurd, is de volgende stap ‘vlees op de botten’. Dit betekent het verder uitwerken van onderdelen en thema’s van het programma, zoals: het definiëren van actuele dilemma’s, eigen casuïstiek  of speciale opdrachten die kunnen worden geïntegreerd in het programma, betrokkenheid van eigen experts, definiëren en ontwerpen van werkmethodes en keuze van docenten/trainers.

Stap 5: Uitvoering en evaluatie en verfijning

Zowel tijdens als na het ontwikkelprogramma monitoren en evalueren wij hoe het programma wordt ontvangen en waargenomen door deelnemers en door opdrachtgever. Op basis van evaluatiecriteria (geformuleerd in stap 1) en rekening houdend met nieuwe inzichten en ontwikkelingen zullen we het programma verfijnen en aanpassen om te voldoen aan de leerbehoeften.

Meer weten?

Neem contact op met onze programma managers:
Astrid Beijer: 06 – 22 12 75 36, a.beijer@tsm.nl
Janneke Deterink: 06 – 57 93 93 00, j.deterink@tsm.nl

Onze uitgangspunten

Creëren van een effectieve leergroep

We besteden veel aandacht aan het vormen van een effectieve leeromgeving waarin deelnemers, docenten, coaches, programmamanager/-coördinator samen bouwen aan een veilig, vertrouwd en constructief leernetwerk. Oftewel een leergroep met voldoende cohesie, waarin samen leren vanzelfsprekend is, waarin deelnemers zich kwetsbaar durven op te stellen, zij elkaars kwaliteiten en leerpunten kennen en elkaar helpen door het geven van constructieve feedback. Deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zij stappen bewust in en weten dat hierbij een hoge mate van zelfreflectie, motivatie, betrokkenheid en zelfsturing komt kijken.

Toepassingsgericht leren

In onze ontwikkelprogramma’s worden state-of-the-art theorieën, modellen en concepten aangeboden. Ervaring leert ons dat het alleen opdoen van kennis niet werkt bij onze technische doelgroep.  Om echt betekenis te kunnen geven aan deze kennis, maken we dan ook altijd de vertaling naar de praktijk van de deelnemers. We werken hierbij zoveel mogelijk met casuïstiek vanuit de deelnemers en organisatie zelf.

Deelnemers passen nieuw opgedane inzichten bewust toe in hun werkpraktijk, zij experimenteren volop en reflecteren op de effecten. Deze reflectie, oftewel ervaren bezinning, wordt wederom gedeeld in de leergroep. Dit zorgt voor een zich herhalende leercyclus en brengt niet alleen de deelnemer maar ook de organisatie van de deelnemer verder.

Afstand én dichtbij

In onze ervaring is het voor de deelnemer soms praktisch, soms mentaal niet gemakkelijk om tijd en ruimte vrij te maken voor een ontwikkeltraject. De waan van de dag overheerst. Vertragen, reflecteren en (fysiek) afstand nemen is op onderdelen noodzakelijk om echt te verdiepen en tot nieuwe inzichten te komen. Tegelijkertijd is er ook een grote behoefte aan praktische leeropbrengsten die men direct kan toepassen in die weerbarstige werkpraktijk. De uitdaging is dus om de deelnemers waar nodig uit te dagen tot reflectie en afstand nemen én daarnaast heel dicht bij die praktijk te blijven.

Begrijpen doe je met je hoofd, leren met hoofd, hart en handen

Niet iedereen leert op dezelfde manier: sommige deelnemers geven de voorkeur aan het lezen van theoretische stukken, voor anderen is bijvoorbeeld oefenen in de praktijk veel effectiever. In onze programma’s houden we rekening met de verschillende leervoorkeuren.

We weten ook dat alleen leren met je hoofd niet voldoende is: zeker bij een zo persoonlijk onderwerp als leiderschap is het van belang deelnemers ook echt aan den lijve te laten voelen en emotioneel te laten ervaren wat dit behelst. In al onze programma’s speelt ervaringsgericht leren dan ook een belangrijke rol en nemen we onderdelen op die deelnemers aanspreken op emotioneel en fysiek niveau, zoals leiderschap simulaties (outdoor-trainingen), het laten dirigeren van een koor, en het organiseren van constructieve maar stevige feedback van begeleiders en collega-deelnemers. Het betreft niet alleen het leren met hoofd, hart en handen, maar ook het handelen vanuit hoofd, hart en handen, bijvoorbeeld door met een trainingsacteur nieuw gedrag voor de praktijk te oefenen, om dit vervolgens ook in hun dagelijkse werk toe te passen. Door beide kanten te combineren (aansluiten bij de meeste effectieve leerstijlen, en aanspreken op verschillende niveaus) wordt leren zo effectief mogelijk georganiseerd.

Gezamenlijke learning journey

In het leren doen we voortdurend nieuwe ervaringen en inzichten op. Individueel maar ook als groep kan de focus en leerbehoefte daardoor verschuiven. Daarom zijn onze programma’s niet in steen gebeiteld maar stellen we ons individueel en collectief voortdurend de vraag wat er nodig is om de volgende stap te zetten. Hier passen we ons aanbod op aan. Daarmee zijn TSM, de klant en de deelnemers gezamenlijk eigenaar van en verantwoordelijk voor de inhoud van het programma.

Blended learning

Ruimte voor actie- en ervaringsgericht leren ontstaat door in het programma zeer bewuste keuzes te maken in online en offline leren. Pure kennisoverdracht en theorievorming (het stevig inhoudelijke fundament) vinden waar mogelijk online plaats. Offline creëren we leerlaboratoria waarin wederzijdse inspiratie, betekenisgeving, toepassing en reflectie centraal staan.

Meer weten?

Neem contact op met onze programma managers:
Astrid Beijer: 06 – 22 12 75 36, a.beijer@tsm.nl
Janneke Deterink: 06 – 57 93 93 00, j.deterink@tsm.nl

Bij programma’s die in co-creatie worden ontwikkeld kun je denken aan het volgende:

Leiderschapsontwikkeling: leiderschap betekent iets anders voor elke organisatie

Leiders spelen een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van een organisatie: zij zijn degenen die de lijnen uitzetten en bewaken, die vaak een groter overzicht (moeten) hebben over wat er in verschillende onderdelen binnen een bedrijf, bij klanten en in de markt speelt, en degenen die medewerkers helpen zich optimaal te ontwikkelen binnen de lijnen die voor de organisatie als geheel het meeste wenselijk zijn. Het is dan behulpzaam als leiders een gedeeld beeld hebben van het soort leiderschap, waarmee de organisatie het meest is gebaat en daarin in meer of mindere mate ook een gedeelde taal en een gedeeld begrippenkader hebben.

Onze ervaring is dat het (opnieuw) expliciet maken van het soort leiderschap, dat de organisatie verwacht van cruciaal belang is om een leiderschapsprogramma effectief te laten zijn. Zowel voor de individuele deelnemers als voor de organisatie als geheel. Om het gewenste leiderschap van een organisatie scherp te krijgen, betrekken wij de directie bij de ontwikkeling van het leiderschapsprogramma. In de ontwerpfase  bevragen we hen op het gewenste leiderschap en dagen hen uit om hier zo concreet mogelijk in te worden. De directieleden zijn mededragers van het programma.

Complexiteitsmanagement – VUCA

Zoals eerder genoemd, wordt de organisatie context op veel fronten complexer en veeleisender. In plaats van het trachten deze ontwikkelingen te beheersen, zullen leiders en managers in staat moeten zijn om verandering en complexiteit te hanteren en hierop te anticiperen. Alert zijn op kansen en bedreigingen en verdragen dat niet alle ontwikkelingen kunnen worden voorzien. Een context waarin veel variabelen in een steeds hoger tempo veranderen, vraagt om een wezenlijk andere manier van werken. Deze ontwikkeling wordt tegenwoordig vaak geduid met de term VUCA. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Wat zoiets betekent als: Bewegelijk; Onzeker; Complex en Ambigu.

Inzicht in complexiteitsmanagement is wat ons betreft een van de hulpmiddelen voor leiders en managers om deze VUCA wereld te hanteren. Het accepteren van de volledige bandbreedte van wederzijdse afhankelijkheden, belangen en connecties tussen onderdelen in het systeem. De complexiteit niet reduceren door deze star op te knippen in projectplanningen en risico analyses, maar deze als het ware te absorberen en de focus te leggen op procesmanagement.

Innovatie, managen van transitie en (persoonlijk) leiderschap

Vaak krijgen we de vraag om samen met de opdrachtgever een programma te ontwerpen waarin wij managers en leiders faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling en klaarstomen voor toekomstige uitdagingen. Deze uitdagingen maken dat de deelnemers meer dan voorheen in staat moeten zijn om, in lijn met de visie van de organisatie, een lange termijn strategie te ontwikkelen voor hun eigen afdeling en hier actief op te sturen. Dit vraagt om inhoudelijke kennis en vaardigheden.

Het vraagt ook om het ontwikkelen van het vermogen om ‘uit te zoomen’, acties in te zetten die op korte termijn gedoe op leveren, om op middellange termijn uit te komen waar men wil. Te kunnen reflecteren op het effect van het eigen handelen, snappen hoe verandering te faciliteren en zich te realiseren dat dit soms irrationeel gedrag oproept, bij anderen en bij hen zelf. Kortom, persoonlijk leiderschap.

Het versterken van het persoonlijk leiderschap wordt (vaak) gekoppeld aan de uitdagingen in de eigen praktijk en is gericht op het succesvol kunnen blijven opereren in een steeds complexere en continue veranderende context.  In een innovatieve context is het up-to-date houden van kennis niet genoeg. Het gaat om de realisatie dat kennis die voorheen relevant was, dat in nieuwe situaties niet vanzelfsprekend meer is. Het gaat om leren te leren. Vanuit vertrouwen in jezelf, en in anderen, te durven handelen, ook als de situatie te complex is om direct te overzien. Om te kunnen verbinden met anderen, ook als het spannend wordt en om je eigen emoties en de emoties van je medewerkers zo te reguleren, dat je met elkaar succesvol kunt zijn.

Resultaatgericht projectmanagement

De bril die wij graag gebruiken wanneer wij met project managers en project directeuren werken aan het verstevigen van hun (persoonlijk) leiderschap, is die van de projectlemniscaat. Deze maakt duidelijk dat de focus in projecten vaak beweegt tussen vier kanten: de ik-kant (persoonlijk leiderschap), de wij-kant (teamontwikkeling), de zij-kant (managen van context, de klant en overige stakeholders) en de het-kant (project). Een stevig project manager voelt zich vertrouwd met alle vier kanten, (h)erkent de samenhang tussen deze kanten, en durft zich vrij en bewust te bewegen over de lemniscaat. Samen met de opdrachtgever bepalen we waar de focus binnen het opleidingsprogramma moet liggen.

Potentials/trainees

Binnen de technische bedrijven, waar wij programma’s verzorgen, werken veel hoogopgeleide mensen. In hun, veelal technische, opleidingen hebben zij veel kennis opgedaan. Deze kennis kunnen zij goed toepassen in de praktijk, maar is vaak erg specialistisch. Als je in de praktijk de stap naar het leiden van een project of het aansturen van een team wilt maken, dan is daar meer voor nodig dan de specialistische kennis uit de opleiding. Wij ontwerpen daarom met enige regelmaat ontwikkelprogramma’s voor potentials waar de nadruk ligt op de ontwikkeling van business know how (bv. finance, strategie etc) en het ontwikkelen van het leiderschap. Bij het leiderschap gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van je zelfkennis, het leren reflecteren, interactie met anderen, samenwerken, interveniëren, het creëren van een team.

Meer weten?

Neem contact op met onze programma managers:
Astrid Beijer: 06 – 22 12 75 36, a.beijer@tsm.nl
Janneke Deterink: 06 – 57 93 93 00, j.deterink@tsm.nl

Bel mij terug