Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

DEEL A – ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door TSM en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Artikel 1 Definities
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon, die namens Opdrachtgever deelneemt aan een opleiding, seminar, assessment en/of bijeenkomst.

Diensten: het verzorgen van opleidingen, seminars en bijeenkomsten; het overdragen van wetenschappelijke kennis, kunde en expertise; het verlenen van begeleidende, uitvoerende en personele diensten, het verzorgen van accommodatie alsmede alle overige kwesties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Incompanyprogramma: een programma dat voor Opdrachtgever ontwikkeld wordt/is. De selectie van de Deelnemer vindt plaats door onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

MBA en Open inschrijving: een programma waar een ieder met de voorgeschreven vooropleiding, al dan niet met toelatingsprocedure, op kan inschrijven.

Opdrachtnemer: Stichting Twente School of Management, statutair gevestigd te Enschede, althans de aan haar verbonden vennootschap die als opdrachtnemer optreedt.

Opdrachtgever: natuurlijke- of rechtspersoon die diensten van Opdrachtnemer afneemt, dan wel met wie Opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt, elke aanwijzing of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Schriftelijk/schriftelijke: per fax, e-mail, internet, elektronische gegevensoverdracht of via een ander gebruikelijk (elektronisch) handelsmedium, mits gevoeglijk kan worden aangenomen dat het over te dragen bericht de bevoegde persoon van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer bereikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, Overeenkomst en (al dan niet buitencontractuele) verbintenis tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  De Algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel (A) en twee bijzondere delen (B en C). Naast deel A is:- ingeval van een MBA en Open inschrijving ook deel B van toepassing;- ingeval van een Incompanyprogramma ook deel C van toepassing.

2.3  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens op dezelfde wijze van toepassing op alleOvereenkomsten met Opdrachtgever, indien voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.5  In geval van strijdigheid met één of meerdere bepalingen uit deel B en/of deel C met deel A, prevaleren de bepalingen uit deel B en/of deel C.

Artikel 3 Prijsopgaven en informatiemateriaal

3.1  Prijsopgaven in informatiemateriaal, brochures en overige geschriften van de zijde van Opdrachtnemer worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Dergelijke uitingen van Opdrachtnemer zijn hooguit een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever. Zodanige prijsopgaven zijn derhalve een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht door Opdrachtgever. Druk- schrijf- en/of telfouten worden voorbehouden.

3.2  Opdrachtnemer is bevoegd kostenstijgingen, waaronder loonsverhogingen en inflatiecorrecties, door te berekenen mits de opdracht op dat moment nog niet is voltooid.

3.3  Als er sprake is van een verhoging van de prijzen en/of tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient Opdrachtgever gebruik te maken binnen zeven werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verhoging. De Overeenkomst eindigt in dat geval op de datum waarop de prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden.

3.4  Getoonde of verstrekte voorbeelden zijn slechts aanduidingen van de betreffende Diensten, zonder dat de verschuldigde Dienst en de te leveren materialen (zoals studiemateriaal) daaraan behoeven te beantwoorden.

Artikel 4 Prijsafspraak

4.1 Ten behoeve van de Dienst wordt een vaste prijsafspraak gemaakt. De prijsafspraak geldt eenmalig en per Dienst. Niet inbegrepen kosten – die per Dienst worden vastgesteld – worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5 Betaling

5.1  Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijnen, en bij gebreke daarvan in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking op een door Opdrachtnemer op te geven bankrekening. Opschorting en verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan.

5.2  Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met betrekking tot de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In het geval van een geldvordering is Opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.

5.3  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft.

5.4  Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer niet nakomt en/of nalaat de in artikel 5.3 verlangde zekerheid te stellen is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, waaronder begrepen het ontzeggen van de toegang tot opleidingen, seminars en/of bijeenkomsten en het niet uitreiken van het certificaat en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd, direct opeisbaar.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten welke hij gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van Diensten. Voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die uiteindelijk aan derden toebehoren, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle aanspraken van deze derden wegens inbreuk op deze rechten door Opdrachtgever. Het in de vorige volzin bepaalde is slechts van toepassing bij handelen of nalaten door Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in dit artikel en artikel 7.

6.2  Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen de resultaten van de verleende Diensten en daarmee verband houdende studiematerialen, cases en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgesteld) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.

6.3 Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- per overtreding, terwijl voor elke dag dat de overtreding voortduurt, een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer verschuldigd zal zijn van € 1.000,-, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

7.1  Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of Deelnemer jegens derden, ook na beëindiging van de Overeenkomst.

7.2  Opdrachtnemer zal in het kader van de Overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de informatie en gegevens van Opdrachtgever uitsluitend gebruiken in het kader van door Opdrachtgever verleende opdrachten.

7.3  Bovengenoemde verplichtingen tot geheimhouding en beperkt gebruik gelden niet voor informatie die:- openbaar is, of zonder toedoen van Opdrachtnemer openbaar wordt, dan wel – reeds in bezit was van Opdrachtnemer, dan wel Opdrachtnemer rechtmatig van een derde heeft verkregen.

Artikel 8 Reclames

8.1  Reclames over facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

8.2  Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de Dienst alsnog verrichten zoals overeengekomen. Reclames als bedoeld in het vorige lid, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

8.3  Indien het alsnog verrichten van de Dienst niet meer mogelijk of zinvol is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, garantie en vrijwaringen

9.1  Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden kan worden verwacht. Behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, op welke grond ook, steeds beperkt tot directe schade, onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zoverde vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekendkunnen worden;

–  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kostenhebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.2  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voorts beperkt tot de waarde van de factu(u)r(en) van de periode of dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal het totaalbedrag van de dekking die de verzekering van Opdrachtnemer biedt echter nooit te boven gaan.

Artikel 10 Opdracht rechten en verplichtingen

10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden daaronder begrepen, aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

Artikel 11 Uitsluiting

11.1 De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

Artikel 12 Overmacht / tussentijdse beëindiging / overlijden

12.1  In geval van verhindering tot uitvoering van Overeenkomst ten gevolge van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de periode van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

12.2  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk verhinderen, die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen werkstakingen, brand en andere storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Opdrachtnemer afhankelijk is zoals niet of niet tijdige levering van diensten door derden.

12.3  Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. In dat geval is Opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs en de door Opdrachtnemer gemaakte kosten indien de Overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

12.4  Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig dan wel indien gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging, ontbinding of liquidatie van diens onderneming dan wel een overeenkomstige maatregel naar buitenlands recht, is Opdrachtgever van rechtswege en onmiddellijk in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd verder toekomende rechten van Opdrachtnemer, zoals het recht op schadevergoeding.

12.5  Door de ontbinding worden de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade. Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in dit artikel genoemd, nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

12.6  Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de wettelijke rechten die Opdrachtnemer toekomen in geval van (dreigende) niet nakoming.

12.7  De Overeenkomst eindigt in het geval de Deelnemer komt te overlijden. In geval van overlijden van Opdrachtgever (indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is) is de Deelnemer gerechtigd de Overeenkomst voort te zetten/over te nemen. De Deelnemer zal in dat geval de resterende verplichtingen van Opdrachtgever overnemen, zodat de Deelnemer de opleiding met certificaat kan afronden.

Artikel 13 Rechts- en forumkeuze

  1. 13.1  Nederlands recht is van toepassing.
  2. 13.2  Alle geschillen, voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en/of(buitencontractuele) verbintenissen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Zutphen.

DEEL B – SPECIFIEKE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT MBA EN OPEN INSCHRIJVING

Artikel 14 Uitvoering

14.1  Alle Diensten worden door Opdrachtnemer, dan wel door een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde verricht, tenzij partijen anders overeenkomen. Deze diensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

14.2  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke derde Diensten worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. In geval specifieke derden met naam worden genoemd in informatiemateriaal of brochures wordt al het redelijkerwijs mogelijke gedaan om te verzekeren dat de betreffende derde beschikbaar is voor het verrichten van de diensten.

Artikel 15 Totstandkoming Overeenkomst

15.1  Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op het bestaan van de Overeenkomst met betrekking tot opleidingen met toelatingsprocedure, indien:

–  op basis van een tussen Opdrachtnemer en Deelnemer te houden toelatingsgesprek, van dezijnde van Opdrachtnemer geen bezwaren tegen de inschrijving gebleken zijn; en

–  Opdrachtgever na het toelatingsgesprek de inschrijving van de Deelnemer bij Opdrachtnemerschriftelijk heeft bevestigd door middel van een bevestigingsbrief.

15.2  Een Overeenkomst wordt te allen tijde aangegaan onder de ontbindende voorwaarde vanonvoldoende inschrijvingen voor een specifieke opleiding, seminar of bijeenkomst. Of sprake is van voldoende inschrijving is ter beoordeling van Opdrachtnemer. Bij onvoldoende inschrijvingen kan Opdrachtnemer tot veertien dagen voor aanvang van de opleiding(en) met toelatingsprocedure of opleiding(en) zonder toelatingsprocedure een beroep doen op de ontbindende voorwaarde van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is in dat geval tot niet meer dan tot restitutie van het door Opdrachtgever reeds betaalde deelnamegeld gehouden.

Artikel 16 Duur van de Dienst

16.1 De Deelnemer heeft het recht om de opleiding tussentijds te onderbreken met dien verstande dat het recht op deelname aan de opleiding eindigt na maximaal twee keer de doorlooptijd van betreffende opleiding.

Artikel 17 Wijzigingen

17.1  Wijziging van een Overeenkomst in die zin dat de Deelnemer wenst over te stappen dan wel dat Opdrachtgever wenst dat de Deelnemer overstapt naar een andere leergang van een opleiding die door Opdrachtnemer wordt aangeboden, is slechts mogelijk bij hoge uitzondering en onder bijzondere omstandigheden. Opdrachtgever dient hiertoe schriftelijk een verzoek in te dienen bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verplicht een dergelijk verzoek te honoreren.

17.2  Ten aanzien van Opleidingen zonder toelatingsprocedure is het, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, mogelijk dat de Deelnemer vóór aanvang van de Opleiding wordt vervangen door een andere door Opdrachtgever aan te wijzen persoon. Indien de door Opdrachtgever aangewezen persoon voldoet aan het door Opdrachtnemer ter zake vastgestelde deelnemersprofiel, zal Opdrachtnemer in beginsel genoemde toestemming niet onthouden. Tussentijdse vervanging van een Deelnemer is uitgesloten.

Artikel 18 Annulering door Opdrachtgever na inschrijving

18.1  Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden.

18.2  Indien Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert dan geldt dat:

–  bij annulering tot dertig dagen voor aanvang van de betreffende opleiding, het betreffende seminar of de betreffende bijeenkomst, Opdrachtgever verplicht is 10% van het deelnamegeld te vergoeden;

–  bij annulering in de vierde week voor aanvang van de betreffende opleiding, het betreffende seminar of de betreffende bijeenkomst, Opdrachtgever verplicht is 20% van het deelnamegeld te vergoeden;

–  bij annulering in de derde week voor aanvang van de betreffende opleiding, het betreffende seminar of de betreffende bijeenkomst, Opdrachtgever verplicht is 40% van het deelnamegeld te vergoeden;

–  bij annulering in de tweede week voor aanvang van de betreffende opleiding, het betreffende seminar of de betreffende bijeenkomst, Opdrachtgever verplicht is 60% van het deelnamegeld te vergoeden;

–  bij annulering in de eerste week voor aanvang van de betreffende opleiding, het betreffende seminar of de betreffende bijeenkomst, Opdrachtgever verplicht is 80% van het deelnamegeld te vergoeden;

–  bij annulering op de voorlaatste of laatste dag voor aanvang van de betreffende opleiding, het betreffende seminar of de betreffende bijeenkomst, Opdrachtgever verplicht is 95% van het deelnamegeld te vergoeden.

18.3 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing, ongeacht de reden van annulering.

DEEL C – SPECIFIEKE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT IN-COMPANYPROGRAMMA’S

Artikel 19 Uitvoering

19.1  Deze Overeenkomst is gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de opdracht vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uitvoeren. Opdrachtnemer zal met Opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zorgt voor het verzamelen van voor opzet en uitvoering van haar Diensten relevante gegevens. Opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de door Opdrachtnemer benodigde documenten en gegevens alsmede de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van Opdrachtgever of de door haar ingeschakelde derde(n). Opdrachtgever geeft derden die zij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht dan in overleg met Opdrachtnemer.

19.2  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke derde Diensten worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. In geval specifieke derden met naam worden genoemd in informatiemateriaal of brochures wordt al het redelijkerwijs mogelijk gedaan om te verzekeren dat de betreffende derde beschikbaar is voor het verrichten van de diensten.

19.3  Opdrachtnemer kan na overleg met Opdrachtgever de samenstelling van haar team wijzigen, indien zij daartoe een gegronde reden heeft en dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Indien Opdrachtnemer geen zorg kan dragen voor een vervangende deskundige in geval van ziekte of ongeval, en er, in overleg met Opdrachtgever, geen ander tijdstip voor de betreffende dagdelen kan worden vastgesteld, is Opdrachtgever voor die dagdelen waarvoor als gevolg daarvan geen werkzaamheden zijn verricht, geen vergoeding verschuldigd. Dit bedrag wordt naar evenredigheid van de totale kosten van de opdracht vastgesteld.

Bel mij terug