Privacyverklaring

Privacyverklaring van TSM Business School (onderdeel van Freia Holding B.V.)

In deze privacyverklaring legt TSM Business School, gevestigd te (7521 AG) Enschede aan de Hengelosestraat 583 met KvK-nummer 06076937 (hierna “TSM Business School”), uit welke persoonsgegevens TSM Business School verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

TSM Business School respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.tsm.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan TSM Business School worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor jou als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. TSM Business School houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van TSM Business School, of wanneer je anderszins contact hebt met TSM Business School, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van TSM Business School, legt TSM Business School de door jou of je werkgever opgegeven gegevens vast.

TSM Business School bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou of je werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin je interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake je intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor je gegevens worden verwerkt

TSM Business School gebruikt je gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met je deelname aan een opleiding, evenement, of een andere door TSM Business School aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • diplomering, certificering en accreditatie;
  • de opname van je diplomering in onze externe registers;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Tevens informeert TSM Business School geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V.* om onze dienstverlening aan jou te kunnen optimaliseren. Op alle opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. is dezelfde privacyverklaring van toepassing.

*De opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. zijn: AOG School of Management, Comenius, Emmius School voor werk en zingeving, TSM Business School, TSM Europe, Horizon | The backbone company, Van Harte & Lingsma en NIVE Opleidingen.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Je gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met TSM Business School of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van TSM Business School naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

Je hebt de mogelijkheid om de website van TSM Business School te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met TSM Business School te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. TSM Business School kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. TSM Business School raadt je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

TSM Business School maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van TSM Business School, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor TSM Business School cookies gebruikt, kan gevonden worden op tsm.nl/cookiebeleid/.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met TSM Business School door het sturen van een e-mail naar: info@tsm.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop TSM Business School omgaat met de verwerking van je persoonsgegevens kun je mailen aan privacy@tsm.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

TSM Business School behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.