Heeft u vragen? Bel ons op 053 240 4000

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die TSM Business School aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.tsm.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TSM Business School.

TSM Business School kan er niet voor instaan dat de informatie op www.tsm.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

TSM Business School sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.tsm.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.tsm.nl te kunnen raadplegen.

TSM Business School

Als business school ontstaan vanuit de Universiteit Twente richten we ons van nature op het ontwikkelen van de talenten van professionals en managers die werken in technologisch complexe omgevingen. Daar waar het vermogen om te veranderen de kritische succesfactor vormt. We ondersteunen ze bij het uitbouwen van een vernieuwde kijk op de wereld en de rol die ze daarin kunnen vervullen.